Správy mestského rozhlasu

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 14. 5. 2021.

Mesto Leopoldov vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom nehnuteľností v k. ú. Leopoldov – Spolková záhrada. Bližšie informácie na email: sekretariat@leopoldov.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/7342207. Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možný po dohode s vyhlasovateľom súťaže na tel. čísle: 0910/863 986. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa začína 03. 05. 2021 a končí 14. 05. 2021 o 12,00 hod. (rozhodujúci je termín doručenia na adresu vyhlasovateľa).

Pošta Leopoldov oznamujeme občanom, že v dňoch 17. - 21. 5. 2021 má upravené otváracie hodiny nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok

8.00 - 11.00 a 13.00 – 15.00

V stredu 8.00 - 11.00 a 13.00 – 17.00

Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nariaďuje s účinnosťou od 19. apríla 2021 do odvolania zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb a 1 tréner. Z tohto dôvodu nebude možné využívať plochy ihriska areálu MTK na individuálny šport v čase tréningov (pred tréningom, počas tréningu a po skončení tréningu)

Plánované tréningy:

PONDELOK od 15:30 h do 18:30 h

UTOROK od 14:30 h do 20:00 h

STREDA od 17:00 do 20 :00 h

ŠTVRTOK od 14:30 do 20:00 h

PIATOK od 17:00 do 20 :00 h

SOBOTA od 10:30 do 13:00 h

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. plánuje realizovať optickú telekomunikačnú sieť a prípojky v našom meste, ktoré Vám umožní jednoduché zriadenie služieb – Rýchly internet, TV, pevná linka. Túto výstavbu hradí v plnej miere spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Týmto oznamom Vás prosíme o vyplnenie krátkych formulárov, ktoré Vám budú doručené do poštových schránok. V prípade Vášho záujmu, môžete uviesť Váš nezáväzný súhlas s bezplatným zriadením optickej prípojky na Vašej nehnuteľnosti. Tento súhlas Vás nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov, ani k žiadnemu budúcemu objednávaniu služieb. Vyplnený formulár môžete odovzdať na mestskom úrade alebo zaslať odfotené na emailovú adresu, ktorá je uvedená na tlačive.

TAVOS, a. s. oznamuje, že vzhľadom k pandemickým obmedzeniam predlžuje lehotu na podanie generálneho pardonu do 30. júna 2021 - umožňuje, aby si obyvatelia oficiálne zlegalizovali napojenie na vodovodné a kanalizačné prípojky. Cieľom akcie, ktorá prebieha od 1. novembra 2020 do 30. jún 2021, je zrušiť čiernych odberateľov vody a čiernych producentov odpadových vôd.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vyzýva na vykonanie deratizácie - regulácie živočíšnych škodcov v termíne do 17.05.2021.

Vážení občania,

práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na Mestskom úrade Leopoldov alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 033/7342207. Sčítajte sa do 13. júna pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na mestskom úrade alebo na webovej stránke www.scitanie.sk

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov v meste Leopoldov je: Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta sú:

pondelok: 8.00 hod. – 12.00 hod. a 13.00 hod. – 15.00 hod.

utorok: 8:00 hod. – 10:00 hod.

streda: 8.00 hod. –12.00 hod. a 13.00 hod. – 16.30 hod.

štvrtok: 8.00 hod. –12.00 hod. a 13.00 hod. – 15.00 hod.

piatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Mesto Leopoldov oznamuje, že mu bolo doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Doplnenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ navrhovateľa: HONEST, spol. s. r. o., Bratislavská 1887, 911 05 Trenčín. Do oznámenia o zmene možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Leopoldove počas úradných hodín do 17. 05. 2021 (vrátane). Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na úradnej tabuli Mesta Leopoldov a na webovom sídle Mesta Leopoldov (www.leopoldov.sk). Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia, t. j. do 21. 05. 2021 (vrátane); písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehota doručené dotknutej obci t. j. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov.

Mesto Leopoldov oznamuje že mu bolo doručený zámer „Zber odpadov a recyklačná linka na zhodnocovanie odpadov navrhovateľa: EKOBONUS spol. s r. o., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Do zámeru možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Leopoldove počas úradných hodín do 21. 05. 2021 (vrátane). Oznámenie o zámere je zverejnené na úradnej tabuli Mesta Leopoldov a na webovom sídle Mesta Leopoldov (www.leopoldov.sk). Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Hlohovec odbor starostlivosti o životné prostredie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec a na Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov, do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Zámer je možné nájsť i na stránke Ministerstva životného prostredia SR

Súkromná základná umelecká škola Červeník oznamuje rodičom, že zápis detí do HUDOBNÉHO a VÝTVARNÉHO ODBORU na školský rok 2021/2022 sa uskutoční individuálnou formou po telefonickom dohovore na čísle: 0910 386 382, e-mailom: szuscervenik@gmail.com HUDOBNÝ ODBOR ponúka možnosť štúdia: HRA NA HUSLIACH, HRA NA KLAVÍRI, HRA NA GITARE, HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE, HRA NA TRÚBKE, SPEV.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti dospelých. Opytovaní účastníci výskumu budú obyvatelia vo veku 16 – 65 rokov, ktorí budú náhodne vybraní. Obyvatelia sa teda nemôžu do výskumu sami prihlasovať. Rozhovory budú vykonávať vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov a budú trvať približne dve hodiny. Za svoju účasť vo výskume budú respondenti odmenení darčekovou poukážkou v hodnote 25 Eur. Výskum ukáže slabé a silné stránky nášho vzdelávacieho systému v oblasti celoživotného vzdelávania.

Voľné pracovné miesto:

Spoločnosť Nimex s.r.o. hľadá pracovníkov živočíšnej výroby v chove ošípaných na farme Terezov - Hlohovec s nástupom možným ihneď. Pre bližšie informácie volajte tel. č.: 0911 105 423 alebo zašlite svoj životopis na e-mailovú adresu: jobs@dsa.sk.

Mesto Leopoldov oznamuje, že každú stredu v čase 16,30-19,30 hod. bude školské ihrisko zatvorené z dôvodu nácviku Občianskeho združenia Klub slovenského folklóru Mestečko.

Vážení občania, očná optika Doktor Optik v Hlohovci Vás pozýva na Akčné dni očnej optiky. Ponúkajú Vám zľavu 50% na všetky okuliarové sklá. Akčné dni trvajú od 20. - 22. mája 2021 v očnej optike v Obchodnom centre Viktória pri Bille, Hollého 1, Hlohovec.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrel pán Jindřich Hubinec vo veku 72 rokov. Česť jeho pamiatke

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrel pán Juraj Zlámala vo veku 71 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 15.mája 2021 o 14.tej hodine na miestnom cintoríne v Leopoldove a zádušná svätá omša bude o 16.00 hod. Česť jeho pamiatke  

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.