Správy mestského rozhlasu

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 11. 5. 2021.

Mesto Leopoldov vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom nehnuteľností v k. ú. Leopoldov – Spolková záhrada. Bližšie informácie na email: sekretariat@leopoldov.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 033/7342207. Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možný po dohode s vyhlasovateľom súťaže na tel. čísle: 0910/863 986. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv sa začína 03. 05. 2021 a končí 14. 05. 2021 o 12,00 hod. (rozhodujúci je termín doručenia na adresu vyhlasovateľa).

Vážení občania, Trnavský samosprávny kraj zriadil výjazdovú očkovaciu službu. Výjazdová očkovacia jednotka by zabezpečila očkovanie priamo u nás v meste pre občanov nad 70 rokov a taktiež imobilných občanov nad 60 rokov. Očkovanie imobilných občanov by sa uskutočnilo priamo v ich domácnosti a pre mobilných dôchodcov bude pripravené očkovanie v priestore Základnej školy Leopoldov. Očkovať sa bude vakcínou Pfizer a je bezplatné. Preočkovanie druhou vakcínou sa uskutoční opäť v našom meste. Je na Vašom rozhodnutí , či využijete túto možnosť a dáte sa zaočkovať. Ak máte záujem o očkovanie a spadáte do tejto kategórie: občan nad 70 rokov, imobilný občan nad 60 rokov, zaregistrujte sa telefonicky na tel. čísle: 0911/903 705, 033/7342207 alebo osobne na mestskom úrade do štvrtka 13. 05. 2021 vrátane, v čase od 8.00 -12.00 a od 13.00 -15.00 hod.

Pri prihlasovaní je potrebné uviesť nasledovné údaje:

Meno a priezvisko, Dátum narodenia a rodné číslo, Telefonický kontakt, Zdravotnú poisťovňu, Informáciu ak ide o imobilnú osobu. Očkovania sa môže zúčastniť aj sprevádzajúca osoba občana staršieho ako 70 rokov, taktiež je potrebné nahlásiť všetky údaje. Registrovaní občania budú následne informovaní o dátume očkovania. Využite túto možnosť a prihláste sa na očkovanie, ktoré bude prebiehať priamo v našom meste. Registráciu zabezpečí mestský úrad.

Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nariaďuje s účinnosťou od 19. apríla 2021 do odvolania zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb a 1 tréner. Z tohto dôvodu nebude možné využívať plochy ihriska areálu MTK na individuálny šport v čase tréningov (pred tréningom, počas tréningu a po skončení tréningu)

Plánované tréningy:

PONDELOK od 15:30 h do 18:30 h

UTOROK od 14:30 h do 20:00 h

STREDA od 17:00 do 20 :00 h

ŠTVRTOK od 14:30 do 20:00 h

PIATOK od 17:00 do 20 :00 h

SOBOTA od 10:30 do 13:00 h

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. plánuje realizovať optickú telekomunikačnú sieť a prípojky v našom meste, ktoré Vám umožní jednoduché zriadenie služieb – Rýchly internet, TV, pevná linka. Túto výstavbu hradí v plnej miere spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Týmto oznamom Vás prosíme o vyplnenie krátkych formulárov, ktoré Vám budú doručené do poštových schránok. V prípade Vášho záujmu, môžete uviesť Váš nezáväzný súhlas s bezplatným zriadením optickej prípojky na Vašej nehnuteľnosti. Tento súhlas Vás nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov, ani k žiadnemu budúcemu objednávaniu služieb. Vyplnený formulár môžete odovzdať na mestskom úrade alebo zaslať odfotené na emailovú adresu, ktorá je uvedená na tlačive.

TAVOS, a. s. oznamuje, že vzhľadom k pandemickým obmedzeniam predlžuje lehotu na podanie generálneho pardonu do 30. júna 2021 - umožňuje, aby si obyvatelia oficiálne zlegalizovali napojenie na vodovodné a kanalizačné prípojky. Cieľom akcie, ktorá prebieha od 1. novembra 2020 do 30. jún 2021, je zrušiť čiernych odberateľov vody a čiernych producentov odpadových vôd.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vyzýva na vykonanie deratizácie - regulácie živočíšnych škodcov v termíne do 17.05.2021.

Vážení občania,

práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste na Mestskom úrade Leopoldov alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 033/7342207. Sčítajte sa do 13. júna pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci a celému Slovensku. Viac informácií na mestskom úrade alebo na webovej stránke www.scitanie.sk

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov v meste Leopoldov je: Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta sú:

pondelok: 8.00 hod. – 12.00 hod. a 13.00 hod. – 15.00 hod.

utorok: 8:00 hod. – 10:00 hod.

streda: 8.00 hod. –12.00 hod. a 13.00 hod. – 16.30 hod.

štvrtok: 8.00 hod. –12.00 hod. a 13.00 hod. – 15.00 hod.

piatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Mesto Leopoldov oznamuje, že mu bolo doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Doplnenie mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ navrhovateľa: HONEST, spol. s. r. o., Bratislavská 1887, 911 05 Trenčín. Do oznámenia o zmene možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Leopoldove počas úradných hodín do 17. 05. 2021 (vrátane). Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na úradnej tabuli Mesta Leopoldov a na webovom sídle Mesta Leopoldov (www.leopoldov.sk). Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia, t. j. do 21. 05. 2021 (vrátane); písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehota doručené dotknutej obci t. j. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov.

Mesto Leopoldov oznamuje že mu bolo doručený zámer „Zber odpadov a recyklačná linka na zhodnocovanie odpadov navrhovateľa: EKOBONUS spol. s r. o., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Do zámeru možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Mestskom úrade v Leopoldove počas úradných hodín do 21. 05. 2021 (vrátane). Oznámenie o zámere je zverejnené na úradnej tabuli Mesta Leopoldov a na webovom sídle Mesta Leopoldov (www.leopoldov.sk). Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Hlohovec odbor starostlivosti o životné prostredie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec a na Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov, do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná. Zámer je možné nájsť i na stránke Ministerstva životného prostredia SR

Súkromná základná umelecká škola Červeník oznamuje rodičom, že zápis detí do HUDOBNÉHO a VÝTVARNÉHO ODBORU na školský rok 2021/2022 sa uskutoční individuálnou formou po telefonickom dohovore na čísle: 0910 386 382, e-mailom: szuscervenik@gmail.com HUDOBNÝ ODBOR ponúka možnosť štúdia: HRA NA HUSLIACH, HRA NA KLAVÍRI, HRA NA GITARE, HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE, HRA NA TRÚBKE, SPEV.

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.