Drobné stavby

Čo vybavíte

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby :

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. žumpa, pivnice),
  • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo dopĺňaní, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Súvisiace predpisy:

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby

 

Správne poplatky

  • 10 € pre fyzické osoby
  • 30 € pre právnicke osoby 
  • poplatok za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 eur 

Správne poplatky je potrebné uhrádzať   v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Referát životného prostredia

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Monika Jurčová

e-mail: monika.jurcova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

 

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00