Drobné stavby

Čo vybavíte

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby :

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. žumpa, pivnice),
  • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo dopĺňaní, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

 

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu.

Pri drobných stavbách (§ 55 odst. 2 písm. b) stavebného zákona a informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené. Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa iné právo k pozemku alebo stavbe ako vlastnícke, technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby (pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba), rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.


Súvisiace predpisy

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie odstránenia drobnej stavby 

 

Potrebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby_editovateľné

Ohlásenie drobnej stavby

 

Správne poplatky

  • 10 € pre fyzické osoby,
  • 30 € pre právnické osoby,
  • poplatok za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 €.

Správne poplatky je potrebné uhrádzať   v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť – drobné stavby, zvláštne užívanie MK, zriadenie vjazdu.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Henrieta Zlámalová
Tel. č.: +42133/28 527 19, +421910 433 937
Email: henrieta.zlamalova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok  08.00 h – 12.00 h
 13.00 h ˜– 15.00 h
 Utorok  Nestránkový deň
 
 Streda  08.00 h – 12.00 h  13.00 h ˜– 16.30 h
 Štvrtok  08.00 h – 12.00 h  13.00 h ˜– 15.00 h
 Piatok  08.00 h – 12.00 h  
 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.