Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Drobné stavby

Čo vybavíte

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby :

 •  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.);
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m (napr. žumpa, pivnice);
 • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva);
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby;
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo dopĺňaní, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.

Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu.

Pri drobných stavbách (§ 55 odst. 2 písm. b) stavebného zákona a informačných, reklamných a propagačných zariadeniach postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené. Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa iné právo k pozemku alebo stavbe ako vlastnícke, technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby (pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba), rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.


Súvisiace predpisy

Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Vyhláška č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Vyhláška č. 532/2002 Z. z. – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie   (217 kB)

§ 88 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel.

 

Čo potrebujete

 • Vyplnené tlačivo (viď. nižšie).
 • 2x jednoduchý situačný výkres.
 • Stanoviská dotknutých orgánov.
 • Súhlas spoluvlastníka pozemku.
 • Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku.


Potrebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby editovateľné (docx)  (18 kB)

Ohlásenie drobnej stavby (odt)  (11 kB)

Ohlásenie drobnej stavby  (145 kB)

 

Súhlas vlastníka pozemku (docx)  (12 kB)

Súhlas vlastníka pozemku (odt)  (6 kB)

Súhlas vlastníka pozemku  (67 kB)

 

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (docx)  (14 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby (odt)  (7 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby  (95 kB)

 

Správne poplatky

 • 10 € pre fyzické osoby;
 • 30 € pre právnické osoby;
 • poplatok za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 €.

Správne poplatky je potrebné uhrádzať   v pokladni Mesta Leopoldov alebo na účet mesta.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Stavebná činnosť a miestne cesty.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Hlbocká

Tel. č.: +42133/285 27 17, +421910 433 937

Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h ˜– 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h ˜– 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h ˜– 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h