Územnoplánovacia informácia

Čo vybavíte

Územnoplánovaciu informáciu o budúcom využití územia, resp. parcely z hľadiska platného územného plánu Mesta Leopoldov. Znenie ÚPD sa nachádza TU.

Územnoplánovacia informácia obsahuje navrhované funkčné využitie, záväzné regulatívy a obmedzenia pre realizáciu výstavby v danom území resp. na danej parcele.

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo -Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

Správne poplatky

bez poplatkov

Kde vybavíte

Kancelária – Investičný referát

Zodpovedná osoba

Mgr. Jana Jančárová

e-mail: jana.jancarova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00