Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Čo vybavíte

Súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) sa vydáva k stavebnému konaniu.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne požiadať o súhlas k stavbe (osadeniu) MZZO, t. j. kotla, krbu pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, výrobnej hale, sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

Žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne , nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie , žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť na stavebné povolenie.

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší

Zákon č. 401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

VZN Mesta Leopoldov číslo 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Leopoldov.


Čo potrebujete

Potrebné doklady:

– Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ – pre územné/stavebné konanie.

– Projektová dokumentácia (časť vykurovanie a plynoinštalácia).

– Kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy.

 

Potrebné tlačivá

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ - pre kolaudačné konanie

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov,

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Petra Homolová

Email: petra.homolova@leopoldov.sk

Tel.: +42133/285 27 47  

 

Vo veci oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia:

Ing. Stanislava Bachňáková  

Email: stanislava.bachnakova@leopoldov.sk

Tel. č.: +42133/285 27 19

 

Kedy vybavíte

 Pondelok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 17.00 h 

 Štvrtok

 Nestránkový deň

 

 Piatok

 08.00 h – 11.30 h

  12.30 h – 14.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.