Voľby do NRSR 2016

 Informácie pre voliča

Zoznam ulíc pre voľby do NRSR podľa okrskov

Rozhodnutie o vytvorení volebných okrskov

 

Hlasovacie preukazy

Hlasovacie preukazy (ďalej len HP) vydáva mesto občanovi osobne až do posledného pracovného dňa predo dňom volieb na základe žiadosti voliča, jemu do vlastných rúk, prípadne splnomocnenej osobe.
 
Žiadosť o vydanie  HP zaslaná mestu poštou, musí byť mestu zaslaná najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb. V žiadosti musí byť uvedené, na akú adresu má byť  HP zaslaný.
 
Toto platí aj pre podanie elektronicky, adresou na doručovanie žiadostí o vydanie HP je: nada.adamkovicova@leopoldov.sk.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedenie, že HP prevezme iná osoba, musí vo svojej žiadosti uviesť údaje o tejto osobe: meno, priezvisko, a číslo OP. Táto osoba je povinná potvrdiť prevzatie HP  svojim podpisom.
 

Voľba poštou
Volič, ktorý sa chce zúčastniť volieb do NR SR a v čase konania volieb sa zdržiava mimo územia SR, môže požiadať písomne alebo elektronicky mesto Leopoldov o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb.

Mesto zašle voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu uvedenú v žiadosti:
a)    obálku podľa § 22 ods. 3,

b)    hlasovacie lístky,

c)    návratnú obálku,

d)    poučenie o spôsobe hlasovania.

Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“, musí byť na nej uvedená adresa sídla mestského úradu:
Mestský úrad Leopoldov,

Hlohovská cesta 104/2

920 41  Leopoldov.

Volič vykoná voľbu, vloží HL do obálky a zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné hradí volič. Takto odoslaná obálka musí byť doručená Mestu Leopoldov najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.