Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Referát životného prostredia

Referát životného prostredia

Ing. Stanislava Bachňáková

Tel. č.: +42133/285 27 19, +4210903 826 738

Email: stanislava.bachnakova@leopoldov.sk, zivotne.prostredie@leopoldov.sk

 

Komunálny odpad

Papier

Spoločný trojzber (kovy, plasty, tetrapaky)

Sklo

Použitý kuchynský olej

Zberný dvor

Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad 

Vývozové kalendáre


 

Referát životného prostredia

 • životné prostredie,

 • komunálny odpad,

 • stavebný poriadok,

 • pozemné komunikácie,

 • údržba verejných priestranstiev,

 • aktivačná činnosť,

 • zberný dvor.

 

Úsek komunálneho odpadu

 • realizuje samostatné vybavovanie agendy komunálneho odpadu, prípravu a zabezpečenie právnych podkladov;

 • metodicky usmerňuje a informuje na úseku komunálneho odpadu;

 • kontroluje faktúry vystavené za uloženie odpadu na skládku;

 • vedie evidenciu množstva vyvezených ton komunálneho odpadu na skládku, vydaných nádob a kontajnerov;

 • vyhodnocuje náklady na komunálny odpad a vyhotovuje ročný štatistický výkaz za komunálne odpady;

 • dáva vyjadrenia k projektom odpadového hospodárstva organizáciám na území mesta;

 • zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom, s jeho skladovaním a separovaným zberom vrátane súvisiacich činností;

 • organizuje a kontroluje prevádzku zberného dvora;

 • eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území mesta.

 

Úsek životného prostredia

 • v súčinnosti so spoločným obecným úradom vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina, na jej ozdravenie alebo vydanie rozhodnutia o jej vyrúbaní;

 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku;

 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady;

 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu;

 • zabezpečuje, preveruje a preberá komplexnú starostlivosť o: mestskú zeleň, prevádzku, údržbu verejného osvetlenia, fontány a rozhlasu;

 • zabezpečuje komplexnú starostlivosť o čistotu, údržbu (vrátane zimnej) komunikácií;

 • pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb v oblasti životného prostredia, ktoré zabezpečuje mestom prostredníctvom zmluvných partnerov;

 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku životného prostredia, najmä v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody;

 • vydáva rozhodnutia pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania;

 • zabezpečuje údržbu a novú výsadbu verejnej zelene;

 • vykonáva činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;

 • rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň;

 • vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektu ozelenenia mesta alebo jeho častí a ich realizáciu;

 • riadi, organizuje a koordinuje činnosť pracovníkov, ktorí sú poverení údržbou mesta;

 • vedie dochádzku zamestnancov mesta, ktorí sú poverení údržbou mesta a aktivačných pracovníkov;

 • vydáva povolenia na predaj na trhovom mieste a pri príležitosti konania príležitostných trhov v meste.

 

Úsek stavebného poriadku:

 • Vydáva povolenia na realizovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na základe ohlasovacej povinnosti stavebníkov.

 

Úsek pozemných komunikácií:

 • vydáva súhlasy na zvláštne užívanie mestských komunikácií;

 • vyhotovuje rozhodnutia na čiastočnú alebo úplnú uzávierku miestnych komunikácií v súvislosti s ich zvláštnym užívaním (rozkopávky, prekopávky, pretláčanie, podtunelovanie);

 • vydáva rozhodnutia o umiestnení a povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení.


Úsek údržby verejných priestranstiev:

 • udržiava verejné priestranstvo podľa pokynov a koncepcií úseku životného prostredia a prednostu;

 • zabezpečuje pomocné manuálne práce pri organizácii kultúrnych podujatí.

 

Úsek aktivačnej činnosti:

 • Zamestnanci úradu práce vykonávajúci menšie obecné služby pre mesto.

 

Úsek zberného dvora:

 • sprevádza návštevníka zberného dvora po zbernom dvore a poskytuje mu informácie za účelom správneho využívania zberného dvora;

 • dbá na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu objemu odpadu;

 • vedie evidenciu o vývoze veľkokapacitných kontajnerov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.