Referát životného prostredia

Referát životného prostredia

Komunálny odpad

Papier

PET fľaše a plasty

Kompozitné obaly – tetrapaky

Použitý kuchynský olej

Zberný dvor

Kompletný kalendár vývozu odpadu

 

Referát životného prostredia

 • životné prostredie,

 • komunálny odpad,

 • stavebný poriadok,

 • pozemné komunikácie,

 • údržba verejných priestranstiev,

 • aktivačná činnosť,

 • zberný dvor.

 

Úsek komunálneho odpadu

 • realizuje samostatné vybavovanie agendy komunálneho odpadu, prípravu a zabezpečenie právnych podkladov;

 • metodicky usmerňuje a informuje na úseku komunálneho odpadu;

 • kontroluje faktúry vystavené za uloženie odpadu na skládku;

 • vedie evidenciu množstva vyvezených ton komunálneho odpadu na skládku, vydaných nádob a kontajnerov;

 • vyhodnocuje náklady na komunálny odpad a vyhotovuje ročný štatistický výkaz za komunálne odpady;

 • dáva vyjadrenia k projektom odpadového hospodárstva organizáciám na území mesta;

 • zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom, s jeho skladovaním a separovaným zberom vrátane súvisiacich činností;

 • organizuje a kontroluje prevádzku zberného dvora;

 • eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území mesta.

 

Úsek životného prostredia

 • v súčinnosti so spoločným obecným úradom vydáva nevyhnutné opatrenia vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom rastie drevina, na jej ozdravenie alebo vydanie rozhodnutia o jej vyrúbaní;

 • prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku;

 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady;

 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu;

 • zabezpečuje, preveruje a preberá komplexnú starostlivosť o: mestskú zeleň, prevádzku, údržbu verejného osvetlenia, fontány a rozhlasu;

 • zabezpečuje komplexnú starostlivosť o čistotu, údržbu (vrátane zimnej) komunikácií;

 • pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb v oblasti životného prostredia, ktoré zabezpečuje mestom prostredníctvom zmluvných partnerov;

 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku životného prostredia, najmä v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody;

 • vydáva rozhodnutia pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania;

 • zabezpečuje údržbu a novú výsadbu verejnej zelene;

 • vykonáva činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;

 • rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň;

 • vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektu ozelenenia mesta alebo jeho častí a ich realizáciu;

 • riadi, organizuje a koordinuje činnosť pracovníkov, ktorí sú poverení údržbou mesta;

 • vedie dochádzku zamestnancov mesta, ktorí sú poverení údržbou mesta a aktivačných pracovníkov;

 • vydáva povolenia na predaj na trhovom mieste a pri príležitosti konania príležitostných trhov v meste.

 

Úsek stavebného poriadku:

 • Vydáva povolenia na realizovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na základe ohlasovacej povinnosti stavebníkov.

 

Úsek pozemných komunikácií:

 • vydáva súhlasy na zvláštne užívanie mestských komunikácií;

 • vyhotovuje rozhodnutia na čiastočnú alebo úplnú uzávierku miestnych komunikácií v súvislosti s ich zvláštnym užívaním (rozkopávky, prekopávky, pretláčanie, podtunelovanie);

 • vydáva rozhodnutia o umiestnení a povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení.


Úsek údržby verejných priestranstiev:

 • udržiava verejné priestranstvo podľa pokynov a koncepcií úseku životného prostredia a prednostu;

 • zabezpečuje pomocné manuálne práce pri organizácii kultúrnych podujatí.

 

Úsek aktivačnej činnosti:

 • Zamestnanci úradu práce vykonávajúci menšie obecné služby pre mesto.

 

Úsek zberného dvora:

 • sprevádza návštevníka zberného dvora po zbernom dvore a poskytuje mu informácie za účelom správneho využívania zberného dvora;

 • dbá na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu objemu odpadu;

 • vedie evidenciu o vývoze veľkokapacitných kontajnerov.

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.