Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Územné a stavebné konanie

ČO VYBAVÍTE

Umiestňovať stavby možno len na základe územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky jej umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území.

Jednoduché stavby sú: bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m; oporné múry; podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbku 6 m; ale iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Konanie začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka podľa § 35 a § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3 a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku a dotknutej stavby alebo že má k pozemku a stavbe iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby.

Účastníkmi konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobného predpisu (§ 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov); stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu. Rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

 

Súvisiace predpisy:

 

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivá podľa príslušnej požiadavky.

Žiadosť je možné podať:

  •  písomnou formou na adresu: Spoločný obecný úrad, Stavebný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec;
  • elektronickou poštou;
  • osobne v podateľni spoločného obecného úradu počas úradných hodín.

 

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Oznámenie o začatí stavby (docx)  (19 kB)

Oznámenie o začatí stavby (odt)  (10 kB)

Oznámenie o začatí stavby  (85 kB)

 

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (docx)  (13 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (odt)  (7 kB)

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

 

Žiadosť o povolenie k odstráneniu stavby (docx)  (17 kB)

Žiadosť o povolenie k odstráneniu stavby (odt)  (9 kB)

Žiadosť o povolenie k odstráneniu stavby  (132 kB)

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (docx)  (16 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (odt)  (9 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  (113 kB)

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (docx)  (15 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (odt)  (9 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby  (114 kB)

 

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (docx)  (16 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (odt)  (10 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  (124 kB)

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (docx)  (15 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (odt)  (9 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  (106 kB)

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na záhradkársku chatu (docx)  (14 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na záhradkársku chatu (odt)  (7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na záhradkársku chatu  (87 kB)

 

Žiadosť o stavebné povolenie na záhradkársku chatu (docx)  (14 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie na záhradkársku chatu (odt)  (7 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie na záhradkársku chatu  (85 kB)

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu (docx)  (17 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu (odt)  (10 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu  (118 kB)

 

Vyhlásenie o výkone odborného dozoru na jednoduchej stavbe a pri odstránení stavby (docx)  (14 kB)

Vyhlásenie o výkone odborného dozoru na jednoduchej stavbe a pri odstránení stavby (odt)  (8 kB)

Vyhlásenie o výkone odborného dozoru na jednoduchej stavbe a pri odstránení stavby  (86 kB)

 

Zápis o skúške vodotesnosti nádrže (docx)  (20 kB)

Zápis o skúške vodotesnosti nádrže (odt)  (12 kB)

Zápis o skúške vodotesnosti nádrže  (76 kB)

 

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (docx)  (42 kB)

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (odt)  (12 kB)

Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (pdf)  (143 kB)

  

SPRÁVNE POPLATKY

Sadzobník správnych poplatkov.

 

KDE VYBAVÍTE

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov, kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Mgr. Ivana Batíková – Stavebný úrad

Adresa: Podzámska 3, 920 01 Hlohovec

Tel. č.: +42133/285 27 42, č. dv. 212

Email: ivana.batikova@leopoldov.sk

 

KEDY VYBAVÍTE

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 17.00 h

 Štvrtok

Nestránkový deň


 Piatok

 08.00 h – 11.30 h

  12.30 h – 14.00 h

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.