Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Odpady

Komunálne odpady

Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu, takisto odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –podnikateľ.

Do zmesového komunálneho odpadu nepatria triedené zložky komunálneho odpadu, horúci popol, objemný odpad (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad a iné prímesi. V prípade, že nádoba obsahuje nevhodný odpad alebo nádoba nebude prístupná pre komunálne vozidlo, nebude nádoba vyprázdnená.

Do komunálnemu odpadu nepatria odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa ( napr. obaly z papiera, kartón, sklo, plasty, drevo, biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, ostatné odpady a nebezpečné odpady). Odvoz a zneškodnenie týchto odpadov z vlastnej podnikateľskej činnosti, či prevádzkovania zariadenia, si organizácia zabezpečuje samostatným zmluvným vzťahom na odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, a teda nie je predmetom zberu komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek.

Pre zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú 120 l nádoby, 1100 l kontajnery. Iné zberné nádoby sa nepoužívajú.

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

Smetné nádoby na komunálny odpad sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Nové smetné nádoby, výmena nádob (poškodených, nefunkčných a pod.) sa vydávajú na Mestskom úrade v Leopoldove, na referáte daní a poplatkov.

Smetné nádoby na komunálny odpad je potrebné mať pripravené v deň vývozu ráno od 6:00 h.

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)  (DOCX, 16 kB)

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)  (ODT, 7 kB)

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ) (72 kB)

 

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (fyzická osoba)  (DOCX, 14 kB)

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (fyzická osoba)  (DOCX, 7 kB)

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (fyzická osoba)  (104 kB)

 

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)  (DOCX, 14 kB)

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)  (ODT, 7 kB)

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)  (104 kB)

 

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad v meste Leopoldov (fyzická osoba)  (DOCX, 17 kB)

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad v meste Leopoldov (fyzická osoba)  (ODT, 13 kB)

Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad v meste Leopoldov (fyzická osoba)  (493 kB)


 

Súvisiace predpisy

VZN č. 166/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov  (649 kB)

VZN č. 171/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (278 kB)

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vývozné kalendáre

Komunálny odpad

Papier

Spoločný trojzber (kovy, plasty, tetrapaky)

Sklo

Použitý kuchynský olej

Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad  

Zberný dvor

Kompletný kalendár vývozu odpadu júl – december 2024    (18 530 kB)

Kompletný kalendár vývozu odpadu júl – december 2024 v textovej podobe  (74 kB)

 

Ďalšie informácie

Mapa stojísk na separované odpady v meste Leopoldov

Stanoviská 1100 l smetných nádob na komunálne odpady a separované odpady  (8 139 kB)

Stanoviská zberu drobného elektroodpadu 

 

Vzdelávacie aktivity

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu  (5 698 kB)

Miesta preč: recyklácia papiera

Stláčajte, prosím obaly

Ďalšie zaujímavé videá nájdete na stránke naturpack.sk.

Informačný portál, kde sa po zadaní názvu svojej obce/mesta, dozviete, aký systém triedeného zberu je aktuálne zavedený v danej samospráve: www.akotriedit.sk

 Dekoratívna grafika

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.