Odpady

Komunálne odpady

Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu, takisto odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba –podnikateľ.

Do zmesového komunálneho odpadu nepatria triedené zložky komunálneho odpadu, horúci popol, objemný odpad (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad a iné prímesi. V prípade, že nádoba obsahuje nevhodný odpad alebo nádoba nebude prístupná pre komunálne vozidlo, nebude nádoba vyprázdnená.

Do komunálnemu odpadu nepatria odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa ( napr. obaly z papiera, kartón, sklo, plasty, drevo, biologicky rozložiteľné odpady vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, ostatné odpady a nebezpečné odpady). Odvoz a zneškodnenie týchto odpadov z vlastnej podnikateľskej činnosti, či prevádzkovania zariadenia, si organizácia zabezpečuje samostatným zmluvným vzťahom na odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, a teda nie je predmetom zberu komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek.

Pre zber zmesového komunálneho odpadu sa používajú 110 l, 120 l, 240 l, nádoby, 1100 l kontajnery. Iné zberné nádoby sa nepoužívajú.

Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

Smetné nádoby na komunálny odpad sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Nové smetné nádoby, výmena nádob (poškodených, nefunkčných a pod.) sa vydávajú na Mestskom úrade v Leopoldove, na referáte životného prostredia.

Smetné nádoby na komunálny odpad je potrebné mať pripravené v deň vývozu ráno od 6:30 hod.

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)

Žiadanka na vývoz komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (fyzická osoba)

Žiadanka na zrušenie vývozu komunálneho odpadu v meste Leopoldov (právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ)

 

Súvisiace predpisy:

VZN č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov

VZN č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_č.140_2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vývozné kalendáre

Komunálny odpad

Papier

PET fľaše a plasty

Použitý kuchynský olej

Zberný dvor

 

Stanoviská 1100 l smetných nádob na komunálne odpady a separované odpady

Stanoviská 1100 l smetných nádob na komunálne odpady a separované odpady

Stanoviská zberu drobného elektroodpadu 

 

Vzdelávacie aktivity

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.