Komisie

Štatút komisií

Finančná komisia

Predseda: Mgr. Jozef Krilek

Členovia: doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Ing. Arch. Matej Jančár

Mgr. Róbert Levčík

Ing. Rudolf Holkovič

Tajomník: Alena Molnárová

 

Komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia

Predseda: Ing. Róbert Gergič

Členovia: JUDr. Milan Gavorník

Ing. Arch. Matej Jančár

Stanislav Piovarči

Ing. Arch. Ondrej Marko

Tajomník: Mgr. Janka Jančárová

 

Komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania

Predseda: Mgr. Renáta Miklošová

Členovia: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Pavel Zlámala

Bc. Zuzana Luhová

Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková

Mgr. Ladislav Piovarči

Tajomník: Ingrid Vidová

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky

Predseda: Pavel Zlámala

Členovia: Mgr. Renáta Miklošová

doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.

Stanislav Piovarči

Bc. Zuzana Luhová

Tajomník: Marieta Patajová

Tajomník: Mgr. Naďa Adamkovičová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva

Predseda: JUDr. Milan Gavorník – nezávislý kandidát

Členovia: Stanislav Piovarči – SMER SD

Ing. Robert Gergič – SZ

Tajomník: Marieta Patajová