Komisie

Štatút komisií

Finančná komisia

Predseda: PhDr. Jozef Krilek

Členovia: 

Ing. Arch. Matej Jančár

Mgr. Viera Lietavová

Mgr. Renáta Miklošová

Mgr. Róbert Levčík

Ing. Rudolf Holkovič

Tajomník: Alena Molnárová

 

Komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia

Predseda: Ing. Arch. Matej Jančár

Členovia:

Ing. Róbert Gergič

Ing. Tomáš Kamenár

Mgr. Richard Slovák

Ján Mika

Ing. Arch. Ondrej Marko

Tajomník: Ing. Kristína Bajtalová

 

Komisia kultúry, športu, mládeže, rodiny a seniorov, dotácií a komunitného plánovania

Predseda: Mgr. Renáta Miklošová

Členovia:

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Pavel Zlámala

Bc. Zuzana Luhová

Mgr. Richard Slovák

Tajomník: Nikola Bucková

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky

Predseda: Pavel Zlámala

Členovia:

Mgr. Renáta Miklošová

Mgr. Viera Lietavová

Bc. Zuzana Luhová

PhDr. Jozef Krilek

Tajomník: Mgr. Denisa Jarošková, Dana Sawicka 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva

Predseda: Ján Mika

Členovia: 

Ing. Robert Gergič

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Tajomník: Dana Sawicka