Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Platné VZN

VZN 177/2024 o hazardných hrách  (205 kB)

Schválené: 22. 04. 2024

Účinné: 10. 05. 2024

 

VZN 175/2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Leopoldov  (1 192 kB)

Schválené: 26. 02. 2024

Účinnosť: 14. 03. 2024

 

 

VZN 174/2024 poplatok za rozvoj, ktorým sa mení VZN Mesta Leopoldov č. 139/2019 o miestnom poplatku za rozvoj  (378 kB)

Schválené: 26. 02. 2024

Účinnosť: 01. 04. 2024

 

 

VZN č. 173/2023 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia  (207 kB)

Schválené: 11. 12. 2023

Účinnosť: 01. 01. 2024

 

VZN č. 172/2023 o dani z nehnuteľnosti  (376 kB)

Schválené: 11. 12. 2023

Účinnosť: 01. 01. 2024

 

VZN č. 171/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (279 kB)

Schválené: 11. 12. 2023

Účinnosť: 01. 01. 2024

 

VZN č. 170/2023 o miestnych daniach  (1 014 kB)

Schválené: 11. 12. 2023

Účinnosť: 01. 01. 2024

 

VZN č. 169/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov  (275 kB)

Schválené: 11. 12. 2023

Účinnosť: 01. 01. 2024

  

VZN č. 168/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Leopoldov  (395 kB)

Schválené: 11. 12. 2023

Účinnosť: 01. 01. 2024

 

VZN č. 167/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov 06/2022 územného plánu mesta Leopoldov  (5 159 kB)

Schválené: 11. 12. 2023

Účinnosť: 29. 12. 2023

 

VZN č. 166/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov  (643 kB)

Schválené: 13. 11. 2023

Účinnosť: 01. 12. 2023

 

VZN č. 163/2023 o hazardných hrách  (78 kB)

Schválené: 30. 01. 2023

Účinnosť: 17. 02. 2023

 

VZN č. 162/2023, ktorým sa dopiňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta Leopoldov  (43 kB)

Schválené: 30. 01. 2023

Účinnosť: 17. 02. 2023

VZN č. 155/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 22/1996 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Leopoldov

Schválené: 26. 10. 2022

Účinnosť: 11. 11. 2022

  

VZN č. 153/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 115/2016 Rokovací poriadok v neskoršom znení VZN 142/2020

Schválené: 25. 04. 2022

Účinnosť: 11. 05. 2022

    

VZN č. 143/2020

VZN č. 143/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území mesta Leopoldov

Schválené: 11. 05. 2020

Účinnosť: 04. 06. 2020

 

VZN č. 142/2020

VZN č. 142/2020, ktorým sa merní všeobecne záväzné nariadenie č. 115/2016 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Leopoldove

Schválené:  24. 02. 2020 

Účinnosť: 17. 03. 2020

 

VZN č. 139/2019

VZN č. 139/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené: 09. 12. 2019

Účinnosť: 01. 01. 2020  

 

VZN č. 138/2019

VZN č. 138/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov

Schválené: 09. 12. 2019 

Účinnosť: 01. 01. 2020 

 

VZN_č.136_2019

VZN_č.136_2019, ktorého predmetom je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 05/2018 Územného plánu mesta Leopoldov. 

Príloha k VZN č.136_2019

Schválené: 11. 11. 2019 

Účinnosť: 31. 11. 2020

 

VZN_č.135_2019

VZN_č.135_2019, ktorým sa zrušujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva a Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva

Schválené: 19. 08. 2019

Účinnosť: 08. 09. 2019


VZN_č.128_2018

VZN č. 128/2018 o umiestňovaní volebných plagátov

Schválené: 16. 07. 2018

Účinnosť: 01. 09. 2018

 

VZN_č.127_2018

VZN č. 127/2018 O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

Schválené: 28. 05. 2018

Účinnosť: 13. 06. 2018

 

VZN_č.126_2018

VZN č. 1256/2018 O poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldove

Schválené: 28. 05. 2018

Účinnosť: 13. 06. 2018


VZN_č.125_2018

VZN č. 125/2018 vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 04/2017 Územného plánu mesta Leopoldov

Schválené: 28. 05. 2018

Účinnosť: 13. 06. 2018


VZN_č.121_2017

VZN č. 121/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Leopoldov

Schválené: 31. 08. 2017

Účinnosť: 14. 09. 2017

 

VZN_č.120_2017

VZN č. 120/2017 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí

Schválené: 13. 06. 2017

Účinnosť: 29. 06. 2017


VZN_č.118_2016

VZN č. 118/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 2_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 3_k_VZN_118_2016

Príloha_č. 4_k_VZN_118_2016

Schválené: 12. 12. 2016

Účinnosť: 01. 01. 2017

 

VZN_č.117_2016

VZN č. 117/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta Leopoldov, na základe schválenia Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu mesta

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č.1_k_VZN_117_2016

Schválené: 03. 10. 2016

Účinnosť: 22. 10. 2016


VZN_č.116-2016

VZN č. 116/2016 ktorým sa ruší VZN č. 28/98 o podnikaní na území mesta

Schválené: 15. 08. 2016

Účinnosť: 31. 08. 2016


VZN_č.115_2016

VZN č. 115/2016 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Leopoldove

Schválené: 20. 06. 2016

Účinnosť: 01. 09. 2016


VZN_č.112_2016

VZN č. 112/2016 Požiarny poriadok mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 2_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 3_k_VZN_112_2016

Príloha_č. 4_k_VZN_112_2016

Schválené: 30. 05. 2016

Účinnosť: 15. 06. 2016


VZN_č.111_2016

VZN č. 111/2016 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2014 Územného plánu mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha_č. 1_k_VZN_111_2016

Schválené: 29. 04. 2016

Účinnosť: 24. 05. 2016


VZN_č.108_2015

VZN č. 108/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov

Schválené: 07. 12. 2015

Účinnosť: 01. 01. 2016


VZN_č.103_2015

VZN č. 103/2015 ktorým sa ruší VZN č. 86/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Leopoldov 

Schválené: 16. 01. 2015

Účinnosť: 03. 02. 2015


VZN_č._91_2013

VZN č. 91/2013 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Žiadosť_o_grant_2014

Žiadosť_fp_2014

Schválené: 21. 01. 2013

Účinnosť: 11. 02. 2013

 

VZN_č._84_2011

VZN č. 84/2011 ktorým sa mení VZN č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov

Schválené: 14. 12. 2011

Účinnosť: 05. 12. 2011


VZN č. 80/2010

VZN č. 80/2010 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce - mesta Leopoldov

Príloha na stiahnutie:

Príloha č.1 k VZN č._80_2010

Schválené: 06. 12. 2010

Účinnosť: 22. 12. 2010


VZN_č._71_2009

VZN č. 71/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Leopoldov

Schválené: 09. 11. 2009

Účinnosť: 11. 12. 2009


VZN_č._58_2007

VZN č. 58/2007 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Leopoldov a trhový poriadok

Schválené: 25. 06. 2007

Účinnosť: 13. 07. 2007

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č._1_k_VZN_č._58_2007  

Schválené: 20. 07. 2007

Účinnosť: 07. 08. 2007

Dodatok_č._2_k_VZN_č._58_2007

Schválené: 08. 09. 2008

Účinnosť: 23. 09. 2008


VZN_č._52_2005

VZN č. 52/2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce – mesta

Schválené: 07. 03. 2005

Účinnosť: 23. 03. 2005


VZN_č._45_2004

VZN č. 45/2004 určení školských obvodov Základnej školy Leopoldov

Schválené: 08. 03. 2004

Účinnosť: 24. 03. 2004

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č.1_k_VZN_č.45_2004

Schválené: 08. 09. 2008

Účinnosť: 24. 09. 2008


VZN_č._34_2000

VZN č. 34/2000 o spôsobe prevodu bytových a nebytových priestorov v majetku mesta Leopoldov

Schválené: 06. 11. 2000

Účinnosť: 22. 11. 2000


VZN_č._33_2000

VZN č. 33/2000 o udeľovaní ocenení mesta Leopoldov

Schválené: 05. 06. 2000

Účinnosť: 21. 06. 2000


VZN_č._32_2000

VZN č. 32/2000 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Leopoldov

Schválené: 14. 02. 2000

Účinnosť: 01. 03. 2000


VZN_č._22_1996

VZN č. 22/1996 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta

Schválené: 28. 10. 1996

Účinnosť: 12. 11. 1996

Príloha na stiahnutie:

Dodatok_č.1_k_VZN_č.22-1996

Schválené: 08. 09. 1997

Účinnosť: 24. 09. 1997

Dodatok_č.2_k_VZN_č.22-1996

Schválené: 08. 09. 2003

Účinnosť: 24. 09. 2003
Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.